przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

„Gorzów jak z obrazka” – konkurs foto dla lubiących miasto

Z MIASTA

ao
2021-06-14 15:18
7550

(fot. Michał Kapuściński/archiwum portalu)

„Gorzów jak z obrazka” to hasło konkursu przygotowanego przez gorzow24.pl – tak chcemy wyrazić satysfakcję z pozytywnych zmian i modernizacji miasta. Ale to nie wszystko, bo przy okazji – z pomocą Czytelników – pokażemy ciekawe, nieoczywiste, nowe miejsca w Gorzowie. 

Krótko mówiąc, w konkursie chodzi o to, aby zrobić fotografie Gorzowa, wybrać pięć najlepszych i przesłać na maila do redakcji portalu. Nie mamy prawie żadnych oczekiwań, pozostawiamy wolność wyboru widoków, tylko jedno: mają to być Waszym zdaniem najpiękniejsze, zarazem nowe kadry z Gorzowa.    
 
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu gorzow24.pl oraz na stronie fanpage’u gorzow24.pl. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród na przełomie stycznia i lutego 2022 roku, w siedzibie redakcji przy ul. Górczyńskiej 17 (dokładna data zostanie wyznaczona przez organizatorów po rozstrzygnięciu konkursu).
 
Konkurs dla fotoamatorów 
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie fotograficy amatorzy. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
Ważne konkursowe terminy
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do końca października 2021
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: listopad – grudzień 2021
• wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac – styczeń/luty 2022
 
Fotografie muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 
Podstawowe zasady
Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: redakcja@gorzow24.pl z dopiskiem Konkurs „Gorzów jak z obrazka”. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. W konkursie nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 
Zwycięskie zdjęcia w okolicznościowych materiałach
Prace konkursowe (pięć najlepszych bez wskazywania kolejności) zostaną umieszczone na okolicznościowych kartach, brelokach, a więcej (wyróżnione) w katalogu – wspomniane materiały przygotowujemy z okazji jubileuszów gazety „tylko gorzów” – pierwszy numer ukazał się w październiku 2002 roku, oraz portalu gorzow24.pl – został uruchomiony jesienią 2003 roku. Obchody jubileuszu 20-lecia gazety i portalu zaplanowaliśmy na lata 2022-2023. 
 
Najlepsze fotografie zostaną też wyeksponowane w redakcji portalu gorzow24.pl, przy Górczyńskiej 17 w Gorzowie. 
 
Zdjęcia nadesłane do Konkursu zostaną ocenione przez specjalnie powołane Jury.
 
poniżej szczegółowy regulamin KONKURSU
 
..................................................................................................................................................................
Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Gorzów jak z obrazka”
 
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Gorzów jak z obrazka” zwanego dalej  „Konkursem” jest „Fundacja Edukacji Bez Granic DJ Bachalskiego" ul. Na Stoku 73, 61-663 Poznań – wydawca portalu gorzow24.pl, adres redakcji: ul. Górczyńska 17 (Medi Raj Officess, II p., pokój 202), 66-400 Gorzów, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu: a) propagowanie pozytywnych zmian i modernizacji miasta Gorzowa, b) promowanie ciekawych, zarazem nieoczywistych nowych i zmodernizowanych miejsc miasta Gorzowa, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej gorzowian w dziedzinie fotografii, d) zwrócenie uwagi na pozytywne zmiany zachodzące w Gorzowie.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Gorzowa przez Użytkowników portalu gorzow24.pl.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie widoków miasta Gorzowa.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu gorzow24.pl oraz na stronie fanpage’u gorzow24.pl.
6. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się styczniu/lutym 2022 roku (dokładna data zostanie wyznaczona przez organizatorów po rozstrzygnięciu konkursu), w siedzibie redakcji przy ul. Górczyńska 17. 
7. Konkurs adresowany jest do amatorów fotografii, profesjonaliści nie mogą brać udziału w Konkursie.
 
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć.
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie fotograficy amatorzy.
4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do końca października 2021
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: listopad – grudzień 2021
• wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac – styczeń/luty 2022
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: redakcja@gorzow24.pl z dopiskiem Konkurs „Gorzów jak z obrazka”.
7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia.
8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
 
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 
NAGRODY
1. Prace konkursowe (pięć najlepszych bez wskazywania kolejności) zostaną umieszczone na okolicznościowych kartach, brelokach, a więcej (wyróżnione) w katalogu przygotowanych z okazji jubileuszów gazety „tylko gorzów” – pierwszy numer ukazał się w październiku 2002 roku, oraz portalu gorzow24.pl – został uruchomiony jesienią 2003 roku. Obchody jubileuszu 20-lecia gazety i portalu zaplanowano na lata 2022-2023. Fotografie te zostaną też wyeksponowane w redakcji portalu gorzow24.pl, przy Górczyńskiej 17 w Gorzowie. 
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach własnych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do 31 grudnia 2021.
6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisania protokołu o otrzymaniu nagrody.
7. Nagrody nie odebrane przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
 
KOMISJA
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gorzow24.pl.
2. Uczestnik Konkursu wysyłając fotografie na w/w Konkurs na adres redakcja@gorzow24.pl tym samym oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.gorzow24.pl oraz w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/gorzow24/ w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie zlokalizowanej w siedzibie redakcji gorzow24.pl przy Górczyńskiej 17.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2021 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x